sábado, 25 de julio de 2009

Sedició de la tendresa- poema d'André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó

John Noble Barlow, Manchester, Inglaterra, 1861-1917.
Sedició de la tendresa
poema d'André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó
Es clivella el temps quan naixen les paraules. S’esgota.
Ací la dent en la disciplina de la refilada. Ací el viatge
Mil·lenari dels teulats, les camises de força a les cornises,
Els xiprers retorçats de la trementina al linx de l’aire:
Ací les vestidures gastades dels bufons, els grans
Glops de l’extermini liquant-se al fullatge —ocells
De serradura en petites franel·les oculars, en fulles d’afaitar.
Quan trenca l’alba, la misèria entra per les finestres:
L’arrítmia dels mesos, la disfunció dels sentits
Damunt del calci trencadís dels ossos —no hi ha dispensadors
Per als gesmils, ni botelles per a tirar-les al mar dels tatuatges.
En la llum dels paons no calen espills.
Las abelles construeixen el seu oblit en la avidesa del seu laberint.
Els dies són menys certs quan no es confonen
Amb els somnis, quan la boca engloteix els abraços, quan
Les bragues no construeixen furs democràtics i silencien
Tot zel, és a dir, transmigren a la boira de les portes.
El misteri té data de caducitat en les armadures.
El sabó esígol descén gratuïtament damunt de la pell:
En un instant profana els arcans obsessos del foc. I ací,
En sediciosa escuma, invoca el riscós pal…
Quina força d’aprenent imanta el meu batec? Quin hivern
Exercita les armes ominoses del temps, els sucs nodrits
De la rotunditat, la caverna edènica del titubeig?
—Sempre és així el caliu del fangar, la mendicitat
En desbandada, les arrels prostituïdes de la tendresa.
Sempre la ràfega asservidora, càrrega de la set als pulmons.
Els cascos de la memòria foraden el crebant. A voltes
Només resta la ferida com una asfíxia d’animoses funeràries.
Quanta paüra al vol, i al tron blau del foc!
Tots els meus rostres es perden en presència de la llum: rostres
Del sobresalt, esca de basalt al meu pit, fulla plena
Del desvetlament, trasquiló sense mar mullat per la tempestat del vol.
En tot aquest caminar a colp de versos i estrofes, la sang
Busca la seua mateixa hora nona, la barca animada de l’hivern,
O simplement la instantània del tro on l’esperit
Braceja sobre la llosa que la llum cava en resposta a la tomba.
El vent es gita com un cadàver damunt dels meus porus:
Transfigura el pebre i la mostassa i arrecera allò cegat.
L’horitzó, de colp, és un dard al crepuscle. Despulla
Per a la redempció de les meues temples, agulla de cap en la meua vidència.
Aquest mirar meu de cec sibarita, batega en les ensopegades
Dels grisos, descarnant l’huracà de paretons que hi ha
En les gotes grosses del seu mateix esclafit. —Algú
Com jo, respira la caducitat del temps, el buit que esmussa,
Els grans mars de la consciència. Algú com jo,
Busca en la cendra els papirs de la seua mateixa cremada
I indigència, —Aqueix cos encrespat del destí, filera
On la nit es beu a trossos, on el caos passa a ser
Coixí, on l’espessura fereix el pensament
Fins a convertir-se en un divendres de claus: tortura fidel del mirall.
Barataria, 19.VII.2009.
Sedición de la ternuraSe agrieta el tiempo cuando nacen las palabras. Se agota.
Aquí el diente en la disciplina del gorjeo. Aquí el viaje
Milenario de los tejados, las camisas de fuerza en las cornisas,
Los cipreses retorcidos de la trementina en el lince del aire:
Aquí las vestiduras gastadas de los bufones, los grandes
Sorbos del exterminio licuándose en el follaje —pájaros
De aserrín en pequeñas franelas oculares, en hojas de afeitar.
Cuando amanece la miseria entra por las ventanas:
La arritmia de los meses, la disfunción de los sentidos
Sobre el calcio quebradizo de los huesos —no hay dispensadores
Para los jazmines, ni botellas para tirarlas al mar de los tatuajes.
A la luz de los pavorreales no se necesitan espejos.
Las abejas construyen su olvido en la avidez de su laberinto.
Los días son menos ciertos cuando no se confunden
Con los sueños, cuando la boca traga los abrazos, cuando
Las bragas no construyen fueros democráticos y silencian
Todo celo, es decir, transmigran a la niebla de las puertas.
El misterio tiene fecha de caducidad en las armaduras.
El jabón lavanda desciende gratuitamente sobre la piel:
En un instante profana los arcanos obsesos del fuego. Y ahí,
En sediciosa espuma, invoca al riesgoso mástil…
¿Qué fuerza de aprendiz imanta mi pálpito? ¿Qué invierno
Ejercita las armas ominosas del tiempo, los zumos nutridos
De la rotundidad, la caverna edénica del titubeo?
—Siempre es así el regazo de la ciénaga, la mendicidad
En desbandada, las raíces prostituidas de la ternura.
Siempre la ráfaga avasallante, carga de la sed en los pulmones.
Los cascos de la memoria horadan el quebranto. A veces
Sólo queda la herida como una asfixia de animosas funerarias.
¡Cuánto pavor al vuelo, y al trono azul del fuego!
Todos mis rostros se pierden en presencia de la luz: rostros
Del sobresalto, yesca de basalto en mi pecho, hoja plena
Del desvelo, vilo sin mar mojado por la tempestad del vuelo.
En todo este caminar a golpe de versos y estrofas, la sangre
Busca su propia hora nona, la barca animada del invierno,
O simplemente la instantánea del trueno donde el espíritu
Bracea sobre la laja que la luz cava en respuesta a la tumba.
El viento se acuesta como un cadáver sobre mis poros:
Transfigura la pimienta y la mostaza y cobija lo cegado.
El horizonte, de golpe, es un dardo en el crepúsculo. Despojo
Para la redención de mis sienes, alfiler en mi videncia.
Este mirar mío de ciego sibarita, palpita en los tropezones
De los grises, descarnando el huracán de paredones que hay
En las gotas gruesas de su propio estallido. —Alguien
Como yo, respira la caducidad del tiempo, la oquedad que embota,
Los grandes mares de la conciencia. Alguien como yo,
Busca en la ceniza los papiros de su propia quemadura
E indigencia, —Ese cuerpo encrespado del destino, hilera
Donde la noche se bebe en pedazos, donde el caos pasa a ser
Almohada, donde la espesura hiere el pensamiento
Hasta convertirse en un viernes de clavos: tortura fiel del espejismo.
Barataria, 19.VII.2009.

No hay comentarios: