sábado, 23 de enero de 2010

TERRA PREGONA-poema d'André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó

Recull la terra esguitada en la profunditat dels porus.
Terra total. Vital. Sovint abatuda per ninetes cegues.
La llengua desarma les estacions. Esmola l’escuma.
Autor de la fotografía: Alonso MuñozTERRA PREGONA
poema d'André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó


…y responden los lobos desde bosques morados:
rojo, en el horizonte, el cielo es un infierno...
ARTHUR RIMBAUDRecull la terra esguitada en la profunditat dels porus.
Terra total. Vital. Sovint abatuda per ninetes cegues.
La llengua desarma les estacions. Esmola l’escuma.
Els peus cansats dolen al planisferi de les pedres.
L’ull es perd als pins de la llum. Sufoca la cendra de la nit.
Sufoca la rapinyada de les finestres.
També la permanència de la pell a l’escòria.
—Un dia serem la gespa afonada als cabells. El pànic
Empresonat en la pols, la temptació greixuda de l’amor.
La praxi hui és tan certa com els carrerons, les cantines
O les germandats de socors. Els mèrits cada volta els té la saliva i aqueix alé
Desvetlats de les voreres.
—Qui llostreja desxifrant Venus enmig de la boira
I la borrasca que respiren els morts en la seua mateixa soledat?
Qui tornen a les finestres estroncables del sucre? Qui
Per si de cas, en aquesta fusta visceral dels desvetlaments?
Un ja no sap en quina terra pòstuma hi ha les carícies.
Ulls pòstums a les fregones. Habitants a la garrotxa.
Transparències com el fogó bizantí dels vitralls, llunes
Cedint a la nit el seu riu de sang màgica. Cercles als lavatoris
De l’arca de Noé, peixos d’obstinada malesa,
Obrint la paüra en colls de botella.
Maleses als retrunys de les agulles. Grisos respirats en vitrines.
Terra on no caben les vocals de les palmeres ni eucaliptus.
Terra a la sal del pols.
Terra sense oràculs, ni tan sols als discursos.
Terra on més val l’oblit.
Terra on la boira agita els ecos del besllum humà.
Com animal moribund desvetle rellotges al tràngol. Com animal,
Simplement. El pols es tornà voraç com la flama.
—La terra m’esborra els ulls de l’horitzó. Aquesta terra de perplexitats
Surrealistes. Penya-segat de capells. Ossos de criptes
Bevent-me l’ocell musical de la ventura.
En cada llengua dels cendrers, crema la llei i l’usura. Mai no ha sigut
D’una altra manera: —Cada qui s’alimenta sense balança;
Cada qui, amb prou feines, ficció col·lectiva dels parracs. Audiència
De l’aridesa. Innocent cremadura dins del cresol.
Sempre la presència de l’escuma en la pluja de la geografia.
Sempre tot. Fincat. Cel i terra a la boca de les plomes.
Campanes cansades de somnis. Guspires de promeses, ara,
Pudentes. Vessades.
La terra em mastega vetlant les meues temples. La sang de l’arbre
Destruida en la gola, l’ham a la boca, l’alberg
De les pústules tallades, les escales en declivi damunt de l’alé.
Ací descansa la dent damunt del pols. Les arpes del fil. La gravetat
Degollada dels bafs; i també, aquest filet de la paciència
A punt de sagnar en les xarxes del cansament …
Baratària, 21.I.2010
TIERRA PROFUNDA…y responden los lobos desde bosques morados:
rojo, en el horizonte, el cielo es un infierno...
ARTHUR RIMBAUD

Recojo la tierra salpicada en la profundidad de los poros.
Tierra total. Vital. A menudo abatida por pupilas ciegas.
La lengua desarma las estaciones. Afila la espuma.
Los pies cansados duelen en el planisferio de las piedras.
El ojo se pierde en los pinos de la luz. Sofoca la ceniza de la noche.
Sofoca la garrapiñada de las ventanas.
También la permanencia de la piel en la escoria.
—Un día seremos el césped hundido en los cabellos. El pánico
Aprisionado en el polvo, la tentación grasienta del amor.
La praxis hoy es tan cierta como los callejones, las cantinas
O los montepíos. Los méritos cada vez los tiene la saliva y ese aliento
Desvelado de las aceras.
—Quién amanece descifrando a Venus en medio de la niebla
Y la borrasca que respiran los muertos en su propia soledad?
¿Quiénes vuelven a las ventanas restañables del azúcar? ¿Quiénes
Por si acaso, en esta madera visceral de los desvelos?
Uno ya no sabe en qué tierra póstuma están las caricias.
Ojos póstumos en los trapeadores. Habitantes en la breña.
Transparencias como el fogón bizantino de los vitrales, lunas
Cediendo a la noche su río de sangre mágica. Círculos en los lavatorios
Del arca de Noé, peces de obstinada maleza,
Abriendo el pavor en cuellos de botella.
Malezas en los retumbos de las agujas. Grises respirados en vitrinas.
Tierra donde no caben las vocales de las palmeras ni eucaliptos.
Tierra en la sal del pulso.
Tierra sin oráculos, ni siquiera en los discursos.
Tierra donde es preferible el olvido.
Tierra donde la niebla agita los ecos del destello humano.
Como animal moribundo desvelo relojes en el trance. Como animal,
Simplemente. El pulso se volvió voraz como la flama.
—La tierra me borra los ojos del horizonte. Esta tierra de perplejidades
Surrealistas. Acantilado de sombreros. Huesos de criptas
Bebiéndome el pájaro musical de la dicha.
En cada lengua de los ceniceros, arde la ley y la usura. Jamás ha sido
De otra manera: —Cada quien se alimenta sin balanza;
Cada quien, apenas, ficción colectiva de los harapos. Audiencia
De la aridez. Inocente quemadura dentro del candil.
Siempre la presencia de la espuma en la lluvia de la geografía.
Siempre todo. Hincado. Cielo y tierra en la boca de las plumas.
Campanas cansadas de sueños. Chispas de promesas, ahora,
Malolientes. Derramadas.
La tierra me mastica velando mis sienes. La sangre del árbol
Destruida en la garganta, el anzuelo en la boca, el albergue
De las pústulas sajadas, las escaleras en declive sobre el aliento.
Aquí descansa el diente sobre el pulso. Las garras del filo. La gravedad
Degollada de los vapores; y también, este hilillo de la paciencia
A punto de sangrar en las redes del cansancio…
Barataria, 21.I.2010

No hay comentarios: