jueves, 6 de agosto de 2009

Hàlit en cavallet d’espills-poema d'André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó

Paisaje

Hàlit en cavallet d’espills
poema d'André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó
—zarza en llamas, viento del trópico, meteoro—
Y te hace huir y te hace huir siempre a los lejos…
CÉSAR ROSALESTerra sóc mentre la meua ombra raja foscos resplendors.
Terra on el crit trenca els parabrises de la claredat.
Terra on les temples deixaren de ser hangars —terra sola,
Devastada en cada paraula de la nit, —glop de boira,
Arrabassats fils, fogueres abjectes a les pedres, sumes
D’hostils claredats: —el roquissar encanudit de les meues despulles.
Les escales cap al cel trontollen. Podré pujar
Amb aquests grillons el ferro dels quals empresona els talons?
—De segurs que es necessita una disfressa per a entrar en aqueixos espills
De silencioses baldes. En aqueix després dels sons.
En la lectura dels mesos levita impunement la foscor.
Qui ocupa les fotografies o els negatius del crepuscle?
Quines ràfegues desvetlen els jardins al rostre? —cada silenci
És un ciri a l’oli, pipes per al paper celofan dels ports,
Líquides agulles damunt dels llavis de les campanes, badall
Que dissol les fulles del vent a les temples…
De sobte un día és menys pesat que la pedra tosca
Del planisferi, que aquell riu esdevingut llumí, ventall trencat de la pluja.
Un dia és menys cert que les bolles a les mans dels xiquets.
Un dia és menys cert que les claus, els pneumàtics o les sabates.
Un dia és menys cert que les aixetes darrere de voravies de cansament,
Cortines entre reixes, records humidint les galtes.
(Tu saps de què parle quan el vidre desafia les paraules,
I als llavis hi ha vestigis de diluvis, somnis sense indults,
I alé que no mor al seu clot. El tul d’allò guanyat és
El contrarostre de la gravidesa nua, fluir que banya l’enjòlit
De la sang, l’ombra que fueteja el desfici del somni).
Tota claredat és fosca a la boca humana: —quan toca hi ha
Una vaga escletxa , eco de cavalls cremats en la llum.
De les tombes del fem, els lliris al darrere d’ulls i balcons,
Hores que al somni cremen com el granit, transides al pols
Dels morts, a la mà de l’infant que aní dibuixant a la terra.
Al fil fugaç de les aranyes bracegen els llumins:
El nostre és un mar d’anticipats ahirs, on la fugacitat
Es tornà eterna; i la saliva, explosiva sang de estams.
Els claus dels armaris cremen en la intimitat dels seus psalms.
Crida l’arena salobrosa de les sabates: els mocadors resulten
Petits per a aquesta història d’engrillonats silogismes.
La set respira o s’inventa. Oblide a voltes els vestits de la penúria,
Els soterranis del verí, el contrasòl de la fantasia,
Els perdigons de la foscor per a armar la ficció de les ràfegues.
Oblide la corrosió de la veritat, foc crispat d’aquest temps.
—Les pors es tornen anònims cavalls, antesala de polsants
Foscors, boca sense brúixola a les mans de l’atzar.
Els dies són menys certs que els analgèsics dissolts
En culleres per a nens, —pols rasant, branques descalces
On els cantons ploren el seu destí trafegat d’ossos.
La calç de les parets s’esberla d’impaciència. No hi ha horaris
Per a aquest foc de la sang. No hi ha rellotge que canvie el sèpia
Per una altra ventúria a la meua mida, per una altra paràbola que restaure
Sense desterrament la mateixa ferida.
En aquesta terra, lliura’ns, Senyor del somni, de l’assot mut
Del dubte, dels ponents llobrecs de les libèl·lules…
Baratària, 31.VII.2009

Hálito en caballete de espejos
—zarza en llamas, viento del trópico, meteoro—
Y te hace huir y te hace huir siempre a los lejos…
CÉSAR ROSALESTierra soy mientras mi sombra chorrea oscuros resplandores.
Tierra donde el grito rompe los parabrisas de la claridad.
Tierra donde las sienes dejaron de ser hangares —tierra sola,
Devastada en cada palabra de la noche, —sorbo de niebla,
Arrebatados filos, hogueras abyectas a las piedras, sumas
De hostiles claridades: —el roquedal encanecido de mis despojos.
Las escaleras hacia el cielo tambalean. ¿Podré subir
Con estos grilletes cuyo hierro aprisiona los talones?
—De seguro se necesita un disfraz para entrar a esos espejos
De silenciosas aldabas. A ese después de los sonidos.
En la lectura de los meses levita impunemente la oscuridad.
¿Quién ocupa las fotografías o los negativos del crepúsculo?
¿Qué ráfagas desvelan los jardines en el rostro? —cada silencio
Es un cirio al óleo, pipas para el papel celofán de los puertos,
Líquidas agujas sobre los labios de la campanas, badajo
Que disuelve las hojas del viento en las sienes…
De repente un día es menos pesado que la piedra pómez
Del planisferio, que aquel río vuelto fósforo, roto abanico de la lluvia.
Un día es menos cierto que las canicas en las manos de los niños.
Un día es menos cierto que las llaves, los neumáticos o los zapatos.
Un día es menos cierto que los grifos tras aceras de cansancio,
Cortinas entre rejas, recuerdos humedeciendo las mejillas.
(Tú sabes de lo que hablo cuando el vidrio desafía las palabras,
Y en los labios hay vestigios de diluvios, sueños sin indultos,
Y aliento que no muere en su cárcava. El tul de lo ganado es
El contrarrostro de la gravidez desnuda, fluir que baña el vilo
De la sangre, la sombra que azota la desazón del sueño).
Toda claridad es oscura en la boca humana: —cuando toca hay
Un vago resquicio, eco de caballos quemados en la luz.
De las tumbas del estiércol, los lirios en pos de ojos y balcones,
Horas que en el sueño arden como el granito, transidas al pulso
De los muertos, a la mano del niño que fui dibujando en la tierra.
En el hilo fugaz de las arañas bracean los fósforos:
El nuestro es un mar de anticipados ayeres, donde la fugacidad
Se volvió eterna; y la saliva, explosiva sangre de estambres.
Los clavos de los armarios arden en la intimidad de sus salmos.
Grita la arena salobre de los zapatos: los pañuelos resultan
Pequeños para esta historia de engrillados silogismos.
La sed respira o se inventa. Olvido a veces los vestidos de la penuria,
Los sótanos del veneno, el contrasuelo de la fantasía,
Los perdigones de la oscuridad para armar la ficción de las ráfagas.
Olvido la corrosión de la verdad, crispado fuego de este tiempo.
—Los miedos se vuelven anónimos caballos, antesala de pulsantes
Oscuridades, boca sin brújula en las manos del azar.
Los días son menos ciertos que los analgésicos disueltos
En cucharas para niños, —polvo rasante, ramas descalzas
Donde las esquinas lloran su destino trasegado de huesos.
La cal de las paredes se rompe de impaciencia. No hay horarios
Para este fuego de la sangre. No hay reloj que cambie el sepia
Por otro ventarrón a mi medida, por otra parábola que restaure
Sin destierro la propia herida.
En esta tierra, líbranos, Señor del sueño, del azote mudo
De la duda, de los ponientes lóbregos de las libélulas…
Barataria, 31.VII.2009

No hay comentarios: